Kitty's Oakland Trip (Edna, Leo & Mia Photos), 3/15/18 - dtow